EU ถึง UK: ใช้ข้อตกลง Brexit หรืออย่างอื่น

Donald Tusk ประธานสภายุโรปกำลังพยายามช่วย Theresa May ขายข้อตกลงที่ไม่เป็นที่นิยมของเธอที่บ้าน Jen Kirby เป็นนักข่าวอาวุโสด้านความมั่นคงของประเทศและต่างประเทศที่ Vox ซึ่งเธอรายงานข่าวเกี่ยวกับความไม่มั่นคงทั่วโลก สหภาพยุโรปกำลังชี้แจงอย่างชัดเจน: เป็นข้อตกลง Brexit ของนายกรัฐมนตรีอังกฤษ Theresa Mayหรือไม่มีข้อตกลงเลย โดนัลด์ ทัสก์ ประธานคณะมนตรียุโรป (หน่วยงานที่ควบคุมสหภาพยุโรป)...